pos

DIGITSOFT® POS

Работење со фискални каси, принтери,
баркод читачи... Изготвување на влезни и
излезни документи: плт, повратници,
сметкопотврди, про-фактури, испратници,
фактури... Преглед на материјална картица,
моментална залиха, продажба по продавачи,
дневни, месечни, годишни извештаи
согласно законските регулативи на РМ..

smetko

DIGITSOFT® SMETKO

Овој софтвер е остварен сон на секој
сметководител. Можност за водење
на повеќе мали и големи претпријатија
истовремено, едноставен и лесен за работа
со брз пристап до податоците, автоматски
пресметки, печатење на картици итн...

tcfin

DIGITSOFT® TCFIN

Ова е идеално софтверско решение, наменето
и приспособено за сите мали, средни и големи
претпријатија кои се занимаваат со локален
или мегународен транспорт. Евиденција на
тури, изготвување на патни налози, сервис на
возен парк, влезно - излезни фактури,
евиденција на вработени итн...